Tietosuojaseloste

1 REKISTERINPITÄJÄ

Teemu Pirttilä (Y-tunnus: 3005520-5) Merstolantie 19 29200 Harjavalta

2 YHTEYSTIEDOT TIETOSUOJA-ASIOISSA

Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot: Teemu Pirttilä Merstolantie 19 29200 Harjavalta osteopaatti.pirttila@gmail.com


3 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA KÄSITTELYN TARKOITUKSET


Käsiteltäviä henkilötietoja ovat asiakastiedot, kuten asiakkaan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot sekä alaikäisen potilaan huoltajan tiedot. Lisäksi käsitellään potilastietoja, jotka ovat henkilön hoitoa koskevia tietoja. Lisäksi rekisterissä on potilaan hoidon kannalta välttämättömiä terveystietoja ja esitietoja, kuten hoitoon tulon syy. Henkilötiedot kerätään asiakkaalta itseltään ajan varaamisen yhteydessä. Potilastietoja kerätään asiakaskäyntien yhteydessä liittyen potilaan hoitoon. Teemu Pirttilä käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, ajanvarausten tekemiseen ja laskutukseen liittyviin toimenpiteisiin. Potilastietoja käytetään ainoastaan potilaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin.

4 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, kun asiakas on sopimuksen osapuolena hänen ostaessaan osteopatiapalveluita.
Rekisterinpitäjän oikeus käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja perustuu osin asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun.

5 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT TAI VASTAANOTTAJARYHMÄT

Teemu Pirttilä ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Rekisteröidyn suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa muille terveydenhuollon palvelujen antajille hoidon toteuttamista varten.


6 HENKILÖTIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN

Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle.

7 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.Potilaan perustiedot ja keskeiset hoitotiedot sisältävät asiakirjat säilytetään sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista annetun asetuksen mukaisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä. Ajanvaraustiedot säilytetään 12 vuotta viimeisen käynnin toteutumisesta.

8 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä Teemu Pirttilään sähköpostitse osteopaatti.pirttila@gmail.com tai puhelimitse 040 137 9959.
Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväksi kaikki rekistereissä hänestä oleva tieto ja saada tiedoista jäljennös. Lisäksi hän voi oikaista itseään koskevan väärän tiedon ja pyytää erikseen poistamaan rekisteristä haluamansa tiedon. Rekisteröidyllä on myös oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tietyillä edellytyksillä rekisteröidyllä on myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

9 OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu rekisteröidyn tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia.

10 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS

Henkilötiedot säilytetään järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.
Potilastietojen suojaamisessa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain mukaisia suojaamisen yleisiä periaatteita. Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista salasanaa ja pääsy rekisteriin on vain Teemu Pirttilällä.